Google

Monday, November 23, 2009

อุรุกวัย:Uruguay


ชื่อทางการ -
เมืองหลวง มอนเตวิเดโอ
ที่ตั้ง ทวีปอเมริกาใต้
สมาชิกสหประชาชาติ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1945
ระบบการปกครอง สาธารณรัฐ ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขรัฐ และประมุขรัฐบาล
เขตการปกครอง 19 จังหวัด
วันได้เอกราช 25 สิงหาคม ค.ศ. 1828(จากบราซิล)
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการลงประชามติเมื่อ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1980
ระบบกฎหมาย อิงระบบซิวิลลอว์สเปน ยอมรับอำนาจการตัดสินภาคบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
วันชาติ วันได้เอกราช 25 สิงหาคม (ค.ศ. 1828)
ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภา(สภาคู่) คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร
ฝ่ายตุลาการ ศาลสูงสุด
สิทธิการเลือกตั้ง สากลและบังคับ อายุ 18 ปี

No comments:

Post a Comment

Elephantstay,Thailand,

Elephantstay,Thailand,
Llive,work and play with elephants