Google

Monday, November 23, 2009

อินโดนีเซีย:Indonesiaชื่อทางการ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia)
เมืองหลวง จาการ์ตา
ที่ตั้ง ทวีปเอเชีย
สมาชิกสหประชาชาติ 28 กันยายน ค.ศ. 1950
ระบบการปกครอง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย แบบมีผู้แทน ประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐ และประมุขรัฐบาล (presidential representative democratic republic)
เขตการปกครอง 24 จังหวัด 2 เขตพิเศษ และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ
วันได้เอกราช 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945(จากเนเธอร์แลนด์)
รัฐธรรมนูญ สิงหาคม ค.ศ. 1945 ถูกยกเลิกและใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1949 และรัฐธรรมนูญชั่วคราว ค.ศ. 1950 แต่ได้นำกลับมาใช้ใหม่เมื่อ ค.ศ. 1959
ระบบกฎหมาย อิงกฎหมายโรมัน-ดัตช์ แต่ดัดแปลงโดยแนวความคิดของคนท้องถิ่น และโดยประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาใหม่ ไม่ยอมรับอำนาจการตัดสินภาคบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
วันชาติ วันได้เอกราช 17 สิงหาคม (ค.ศ. 1945)
ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี
ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎร (People's Representative Council) (สภาคู่)
ฝ่ายตุลาการ ศาลสูงสุด
สิทธิการเลือกตั้ง สากล อายุ 17 ปี สำหรับคนแต่งงานจะอายุเท่าใดก็ได้

No comments:

Post a Comment

Elephantstay,Thailand,

Elephantstay,Thailand,
Llive,work and play with elephants